Instruktion

Klicka på instruktionen för att se den i full storlek

lördag 3 juni 2023

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 39, "Minuspriserna i maj, hur hantera det nya normala?"

Många mikroproducenter står handfallna, vad göra när elpriset är "noll" eller "minus" under stora delar av dygnet? Sociala medier har fyllts av oroliga frågor från tusentals människor som ser vinsterna från sin investering hotad, något som jag uttryckte som, "Att investera i en egen energiproduktion kommer att vara en avgörande fördel, om man gör det utifrån sin egen situation och med en egen strategi, annars kommer det att sluta med att DU tar kostnaderna och någon annan vinsten", redan i augusti 2019 i "Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 18" ...

Det du som mikroproducent behöver göra är att
1) sälja BARA när du får tillräckligt bra betalt,
2) avstå att köpa och ANVÄND istället din egen energi,
3) LAGRA din energi, termiskt eller elektriskt ...

Så med ett "köppris" på 33,8 öre/kWh 

och ett "säljpris" på 58,195 öre/kWh så är den egna produktionen betydligt högre värderad än "noll" eller "minus" ... 

Lägg sedan till att försäljningen är nästan 11 gånger större än antalet köpta kWh ...


Den totala egna energiproduktionen under maj månad var 3878 kWh, av vilka 2084 kWh (54%) kunde nyttjas och endast 1794 kWh (46%) såldes till ett 72% högre pris/kWh än det köpta.

söndag 21 maj 2023

Ingenjören tar tempen på Elmarknaden.

"SJ SJ gamle vän, festligt att du lever än ... Du ser rätt krasslig ut, snart hörs ditt sista tjut." sjöng man på 1970-talet, då för att markera att den statliga järnvägen spårat ur ... frågan är om man inte borde besjunga en urspårad elmarknad, Svenska Kraftnät och myndigheterna inom området Energi och energiförsörjning, mm på samma sätt nu på 2020-talet ...?

Det verkar som om Staten har förlorat förståndet och nu mer inte klarar av ens sina basala basuppgifter, alltså sådana gemensamma angelägenheter som vi medborgare grundade "Staten", för att sköta på vårt uppdrag och under vårt överinseende.

Så då gäller det att den enskilde medborgaren ser om sitt hus och vidtar de mått och steg som fordras för att inte längre behöva förlita sig på att "någon annan" skall se till hans/hennes legitima intressen av att ha drägliga levnadsvillkor, där tillgången på billig energi är grundläggande.

Men på en elmarknad där priset per kWh netto (utan några tillägg, moms, mm) varierar mellan -5,7 till 117 öre/kWh under en och samma vecka/dygn, gäller det att veta NÄR man köper, säljer eller använder sina kWh

Klicka på grafen för att se den i full storlek

Klicka på grafen för att se den i full storlek


Medborgaren UTAN en egen elproduktion är hänvisad till att försöka hitta ett så billigt elavtal som möjligt, vilket inte är någon lätt uppgift idag, då bundna elavtal har rena fantasipriserna, som intecknat den stora osäkerhet som råder inför kommande kalla årstider.

Medborgaren MED en egen elproduktion, men UTAN en effektiv styrning kommer nog att uppleva att investeringen inte riktigt motsvarade förväntningarna och kommer att få svårt att räkna hem någon egentlig avkastning, utöver en viss egenförbrukning.

Medborgaren MED en egen elproduktion, en effektiv styrning och möjlighet att lagra energi över ett par dagar, termiskt och/eller elektriskt kommer att bli vinnare på den oberäkneliga elmarknaden som råder.

Tricket är som vanligt, att om nödvändigt köpa billigt och i övrigt sälja dyrt ... när detta inte är möjligt, använd din egen energi. En bra referens är Energimarknadsbyråns statistik över månadens medelpris i de olika elområdena ... https://www.energimarknadsbyran.se/el/dina-avtal-och-kostnader/elpriser-statistik/manadspriser-pa-elborsen/

Och där är det rörliga elpriset i Elområde 3 för April, 68,7 öre/kWh att jämföra med KraftWerkNordhamnens snitt siffror på  
Köpt elektricitet, 56 öre/kWh, 12,7 öre lägre :  


Såld elektricitet, 83,178 öre/kWh, 14,478 öre högre : 


Alltså totalt 27,128 öre bättre än rörligt elpris, vilket får tillskrivas den aktiva styrningen.

måndag 1 maj 2023

Walk the Walk, before you Talk the Talk!

Debattens vågor går höga, plötsligt befolkas landet av idel experter på det mesta, inte minst energi och energisystem, så den mest naturliga frågan är, Vad har de själva gjort av sin "expertkunskap", snackar de bara eller finns det en fungerande verkstad?

Så en statusuppdatering från KraftWerkNordhamnen för april månad 2023 blir, att trotts vissa tekniska problem och produktionsbortfall, så blev det en bra månad.

Batterilagret har varit under inkörning och den omfattande avverkningen av skuggande skog börjar visa resultat ... den dagliga produktionen har ökat betydligt (30 - 50%) ...
lika så den ekonomiska styrbarheten och egenutnyttjandegraden (bra pris = sälj / dåligt pris = använd själv / slutat köpa på natt och en regnig dag).

April 2023 i preliminära siffror

Köpt (kWh) :                    120
Sålt  (kWh)  :                    866
Produktion (kWh) :          2459
Egen användning (kWh): 1593

Elnät (SEK) :                    340
Elhandel (SEK) :             -832
Skattereduktion (SEK) :  -520
Netto (Preliminärt SEK): -1012

Egen användning (65%) av produktionen tillkommer med ett ospecificerat värde.
Så en försiktig uppskattning är -1012/0,65 = -1556 SEK ...
Vilket ger en brutto elkostnad (intäkt) på - 2 568 SEK för April månad.

Då finns en betydande osäkerhet avseende intäkten för frekvensstabilisering från Svenska Kraftnät, då ersättningarna för att balansera den nyckfulla vindkraften varit extremt höga under månaden ...

Exempel: 2,2 Euro/kWh den 10 april mellan klockan 14:00 - 16:00 till den som med avtal kan ta emot överflödig effekt.


torsdag 2 februari 2023

Hur gick det då för KraftWerket i januari 2023?

Vi på KraftWerket, lyssnar inte så mycket på propaganda från de olika lägren, utan vi tänker gärna och bättre själva, så nu när det ropats på uppoffringar, att sänka sin elförbrukning, inomhustemperatur, dusch & badvanor och därmed livskvalitén, så har vi gjort precis tvärt om ... Under januari 2023 har vi drastiskt ökat vår elkonsumtion med 61% (jämfört med januari 2022), helt avstått från att tanka överbeskattad diesel/bensin och kört 100% elbil. 

Men hur gick det då ... blev det en enorm elräkning för januari 2023?

Lite svårt att säga, nu när "El" har blivit en av de mest intressanta folksporterna, men nej, tycker inte det, men månadens förbrukning blev 1910 kWh ...

Elhandelsbolaget Vattenfall ville ha 1059, 89 inklusive allt och själva elpriset var 43,89 öre/kWh
 
Elnätsbolaget Ellevio ville ha 1815,00 inklusive allt
Som referens så betyder det en bränslekostnad på 0,74 till 1,48 kronor per 10 kilometers körning med bil ... 

Energimarknadsbyrån presenterar månadsmedelpriset på elbörsen för Januari 2023, enligt nedan och då exklusive alla påslag, skatter, överföringskostnader, mm
Ett så kallat rörligt pris istället för timpris skulle för jämförelsens skull hade inneburit för en kund som mig ett mer än dubbelt så högt elpris i januari 2023 ... Inget man är direkt sugen på, eller?


onsdag 11 januari 2023

Hur gick det då i december 2022, egentligen?

I motsats till de flesta andra, har vi här på KraftWerket inte sparat på elanvändningen, utan tvärt om använt elen till max, men bara de timmar då den varit relativt billig. Det finns möjligheter till att värma systemet med fastbränsle (egen ved), men av olika anledningar har vi valt att inte elda en enda pinne 2022/23.
Elanvändningen under 2022 jämfört med 2021
i december har ökat med 644 kWh (+52,7%)
och i november med 152 kWh (+17,7%) 
Så vad blev då resultatet?
Elhandelsbolaget Vattenfall ville ha 4 462,45 kronor Brutto för 1 867 kWh

Sedan avgår 41,13 kronor för försålda 15 kWh

Netto 4 421,32 kronor

Elnätsbolaget Ellevio ville ha 1 709,94 kronor Brutto för att flytta de 1 867 kWh till anläggningen och då fördelar sig det på,
869,98 kronor på fasta och rörliga elnätsavgifter inklusive 25% moms och
839,96 kronor på energiskatt inklusive 25% moms på skatten.

Sedan avgår 1,21 kronor i nätnytta.

Netto 1 709 kronor

Summa elräkning för december 2022, 6 130,32 kronor 
Men då kommer 1 120,20 kronor att återbetalas som skattereduktion 
Så de 1 867 kWh kommer att kosta 5 010,12 kronor eller 2,68 kronor/kWh inklusive allt.
Och då ingår även drivmedel för månadens resor med bil i detta.

tisdag 10 januari 2023

Nytt högkostnadsskydd för höga elpriser i november - december 2022

Regeringen föreslår ett nytt högkostnadsskydd, för november och december 2022.

Den 9 januari 2023 presenterade Regeringen ett nytt förslag, som omfattar hela landet. Förslaget är att stöd ska betalas ut till hushåll där elpriset i snitt överstigit 75 öre under stödperioden (nov-dec 2022). Genomsnittligt spotpris minus 75 öre utgör ersättning per kWh för förbrukning under de aktuella månaderna. Planen är att förordningen kommer att beslutas under februari. 


Läs mer om förslaget HÄR>
Vad innebär då detta?


I korta drag, att elkonsumenter inom de fyra elområdena kommer att få ett takpris på 75 öre/kWh i förhållande till medelpriset under perioden november - december 2022.


  

lördag 31 december 2022

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 38, "Hur fungerar det där med Mikroproducent?"

I takt med att med allt fler investerar i egna produktionsanläggningar som omvandlar sol till elektricitet och konfronteras med de lite snåriga reglerna, kan det vara på sin plats med en lite övergripande förklaring av, "Hur fungerar det där med att vara Mikroproducent egentligen"?

Enligt Ellagen: "Det är viktigt för dig som solcellsinnehavare att klassificeras som mikroproducent och inte en näringsidkare och elproducent eftersom det påverkar din rätt till exempelvis avgiftsfri anslutning till elnätet, skattereduktion och rätt till vissa bidrag. Det finns ingen exakt definition av vad en mikroproducent är utan exakt var gränsen dras beror på sammanhanget."

"Om du har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere och producerar el vars inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 kilowatt betraktas du som mikroproducent enligt ellagen och behöver inte betala någon avgift för att mata in din egenproducerade el på elnätet.
En elanvändare som har ett abonnemang för en säkring om högst 63 ampere ska inte heller betala någon avgift för att ansluta en produktionsanläggning som producerar el vars inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 kilowatt och ansluts där en anläggning för användning av el redan är ansluten och med en effekt som inte överstiger uttagsabonnemangets effekt. Det innebär att så länge du uppfyller dessa krav ska du alltså inte betala någon avgift för att ansluta din produktionsanläggning."
Läs själv >

Inkomstskatt enligt Skatteverket : "Om du uppfyller villkoren som ställs upp i 67 kap. 27 § inkomstskattelagen har du rätt till skattereduktion för det antal kilowattimmar som du matar in på elnätet. Kraven är att: du ska framställa förnybar el samt anmäla detta till ditt elnätsföretag, inmatning till och uttag från elnätet ska ske genom samma anslutningspunkt, och anslutningspunkten har en säkring om högst 100 ampere.

Du kan få skattereduktion för högst det antal kilowattimmar som du har tagit ut från elnätet och aldrig för mer än 30 000 kilowattimmar på ett kalenderår.

Enligt 42 kap. 30 § inkomstskattelagen beskattas inkomster för överskottsel som kapitalinkomst. Varje år får man ett schablonavdrag på 40 000 kr som dras av från de totala inkomsterna av varje fastighet, däribland inkomster från såld överskottsel. Om man får inkomster på under 40 000 kr behöver man alltså inte skatta på inkomsterna."
Läs själv >

Energiskatt (punktskatt) enligt Skatteverket : I 11 kap. 2 § lag om skatt på energi finns det ett särskilt undantag för dig som har en solcellsanläggning som har en en högsta installerad toppeffekt på 500 kilowatt. Enligt andra stycket punkt 2 behöver du inte betala skatt på den el du producerar, varken för den el som du använder själv eller den el som du matar in på elnätet.
Läs själv >

Moms enligt Skatteverket : Du behöver inte registrera dig för moms, förutsatt att du inte att har en försäljning på 80 000 kronor eller mer före moms. Det gäller all försäljning under ett kalenderår, det vill säga el sammanslaget med allt annat. Syftet med bestämmelsen är att förenkla för till exempel mikroproducenter.
Om du har en solcellsanläggning på ditt villatak som i första hand används för elproduktion för egen förbrukning, kommer du troligen inte att sälja så mycket överskottsel att du måste registrera dig för moms.
Läs själv >

Mikroproducent är du om du kvalificerar till det enligt ovan.
Under ett kalenderår producerar du en viss mängd elektricitet, som du använder på lite olika sätt,

1) använder i hus & hem,
2) laddar elfordon, mm,
3) säljer till ett elhandelsbolag.

Lite beroende på hur din anläggning ser ut, så registreras din produktion och du tilldelas Elcertifikat och Ursprungsgarantier (Om du har ett Cesar-konto hos Energimyndigheten). Som du sedan kan sälja på en marknad för EC och UG.

För den del du säljer så får du två intäkter:
1) betalt av det elhandelsbolag som köper din kWh.
2) betalt av elnätsbolaget som kan skicka din kWh till en granne istället för en från Porjus kraftstation.

För varje såld kWh får du en skattereduktion med 60 öre. Villkoret är dock att du bara får skattereduktion för så många kWh som du har köpt under året.

Alltså har du producerat och sålt mer kWh än du köpt under vår-sommar-höst, så låser en köpt kWh mitt i natten i december upp ännu en skattereduktion på 60 öre. 

Dessutom så kan du "i princip" HELT sluta köpa din el och bensin/diesel, pellets, ved under åtminstone 9 av årets 12 månader och istället använda din egen "gratis" elektricitet.