Instruktion

Klicka på instruktionen för att se den i full storlek

lördag 31 december 2022

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 38, "Hur fungerar det där med Mikroproducent?"

I takt med att med allt fler investerar i egna produktionsanläggningar som omvandlar sol till elektricitet och konfronteras med de lite snåriga reglerna, kan det vara på sin plats med en lite övergripande förklaring av, "Hur fungerar det där med att vara Mikroproducent egentligen"?

Enligt Ellagen: "Det är viktigt för dig som solcellsinnehavare att klassificeras som mikroproducent och inte en näringsidkare och elproducent eftersom det påverkar din rätt till exempelvis avgiftsfri anslutning till elnätet, skattereduktion och rätt till vissa bidrag. Det finns ingen exakt definition av vad en mikroproducent är utan exakt var gränsen dras beror på sammanhanget."

"Om du har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere och producerar el vars inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 kilowatt betraktas du som mikroproducent enligt ellagen och behöver inte betala någon avgift för att mata in din egenproducerade el på elnätet.
En elanvändare som har ett abonnemang för en säkring om högst 63 ampere ska inte heller betala någon avgift för att ansluta en produktionsanläggning som producerar el vars inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 kilowatt och ansluts där en anläggning för användning av el redan är ansluten och med en effekt som inte överstiger uttagsabonnemangets effekt. Det innebär att så länge du uppfyller dessa krav ska du alltså inte betala någon avgift för att ansluta din produktionsanläggning."
Läs själv >

Inkomstskatt enligt Skatteverket : "Om du uppfyller villkoren som ställs upp i 67 kap. 27 § inkomstskattelagen har du rätt till skattereduktion för det antal kilowattimmar som du matar in på elnätet. Kraven är att: du ska framställa förnybar el samt anmäla detta till ditt elnätsföretag, inmatning till och uttag från elnätet ska ske genom samma anslutningspunkt, och anslutningspunkten har en säkring om högst 100 ampere.

Du kan få skattereduktion för högst det antal kilowattimmar som du har tagit ut från elnätet och aldrig för mer än 30 000 kilowattimmar på ett kalenderår.

Enligt 42 kap. 30 § inkomstskattelagen beskattas inkomster för överskottsel som kapitalinkomst. Varje år får man ett schablonavdrag på 40 000 kr som dras av från de totala inkomsterna av varje fastighet, däribland inkomster från såld överskottsel. Om man får inkomster på under 40 000 kr behöver man alltså inte skatta på inkomsterna."
Läs själv >

Energiskatt (punktskatt) enligt Skatteverket : I 11 kap. 2 § lag om skatt på energi finns det ett särskilt undantag för dig som har en solcellsanläggning som har en en högsta installerad toppeffekt på 500 kilowatt. Enligt andra stycket punkt 2 behöver du inte betala skatt på den el du producerar, varken för den el som du använder själv eller den el som du matar in på elnätet.
Läs själv >

Moms enligt Skatteverket : Du behöver inte registrera dig för moms, förutsatt att du inte att har en försäljning på 80 000 kronor eller mer före moms. Det gäller all försäljning under ett kalenderår, det vill säga el sammanslaget med allt annat. Syftet med bestämmelsen är att förenkla för till exempel mikroproducenter.
Om du har en solcellsanläggning på ditt villatak som i första hand används för elproduktion för egen förbrukning, kommer du troligen inte att sälja så mycket överskottsel att du måste registrera dig för moms.
Läs själv >

Mikroproducent är du om du kvalificerar till det enligt ovan.
Under ett kalenderår producerar du en viss mängd elektricitet, som du använder på lite olika sätt,

1) använder i hus & hem,
2) laddar elfordon, mm,
3) säljer till ett elhandelsbolag.

Lite beroende på hur din anläggning ser ut, så registreras din produktion och du tilldelas Elcertifikat och Ursprungsgarantier (Om du har ett Cesar-konto hos Energimyndigheten). Som du sedan kan sälja på en marknad för EC och UG.

För den del du säljer så får du två intäkter:
1) betalt av det elhandelsbolag som köper din kWh.
2) betalt av elnätsbolaget som kan skicka din kWh till en granne istället för en från Porjus kraftstation.

För varje såld kWh får du en skattereduktion med 60 öre. Villkoret är dock att du bara får skattereduktion för så många kWh som du har köpt under året.

Alltså har du producerat och sålt mer kWh än du köpt under vår-sommar-höst, så låser en köpt kWh mitt i natten i december upp ännu en skattereduktion på 60 öre. 

Dessutom så kan du "i princip" HELT sluta köpa din el och bensin/diesel, pellets, ved under åtminstone 9 av årets 12 månader och istället använda din egen "gratis" elektricitet.

söndag 11 december 2022

En ny Nisse på KraftWerket

Säg hej till Nisse LöfvEL, han skall bo här på KraftWerket under drygt två månader och hjälp oss att testa & utvärdera hur det är att vara en batteribil under vintern på den svenska västkusten, bo utomhus utan sitt varma garage och samverka med KraftWerkets Energilager, Fordonsladdstation och styrning i Home Assistance.

Nisse LöfvEL är en Nissan Leaf med 62 kWh batteri som ger cirka 36 - 41 mils "försiktig" körsträcka på sommaren och cirka 31 - 35 mils "sval" körsträcka på vintern.torsdag 8 december 2022

Akut effektbrist Lördagen den 10 november?

På lördag den 10 november 2022 är det inte läge att förvänta sig så värst många kWh och kommer de, så blir det till ett högt pris.

Klicka på bilden för att läsa artikeln